აკადემიური პროგრამები


ჩვენი მიზანია, რომ მოსწავლეებს მივცეთ თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლება. ჩვენ გვჯერა, რომ სწრაფად ცვლილებად, დინამიკურ სამყაროში შესაბამისი განათლება უმთავრესი ელემენტია წარმატების მიღწევის გზაზე. საგანგებოდ შემუშავებული სასკოლო სასწავლო გეგმა მოსწავლეებს საშუალებას აძლევს, შეეჭიდონ მათი ასაკის შესაბამის აკადემიურ გამოწვევებს, განივითარონ ყველა საჭირო უნარ-ჩვევა, რაც მათ შესაძლებლობას მისცემს, წარმატებით გააგრძძელონ სწავლა ნებისმიერ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის საგნობრივი სასწავლო გეგმები ითვალისწინებს და ამავდროულად აღემატება საქართველოს ეროვნული სასწავლო გეგმით განსაზღვრულ ამოცანებსა და მიზნებს. თითოეულ საფეხურზე მოსწავლეები დგებიან სწავლისა და ზრდის გამოწვევის წინაშე. აკადემიური გუნდის წევრები მუდმივად ზრუნავენ მოსწავლეებისთვის ხარისხიანი ცოდნის მიწოდებასა და შესაბამისი უნარ-ჩვევის განვითარებაზე თითოეულ დისციპლინაში. აკადემიის ყოველი თანამშრომლის პასუხისმგებლობაა, საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებში ხელი შეუწყოს მოსწავლეების ცოდნის, შესაძლებლობებისა და სწავლისადმი პოზიტიური დამოკიდებულების განვითარებას, რაც მოსწავლეებს დაეხმარება, წარმატებას მიაღწიონ როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო საზოგადოებაში.

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამები ბრიტანულ-ქართულ აკადემიაში

საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამა (IB) არის სასკოლო განათლების საერთაშორისო პროგრამა, რომელიც უმაღლესი ხარისხის გამოწვევებით სავსე საგანმანათლებლო კურიკულუმს სთავაზობს მოსწავლეებს.

IB პროგრამების მიზანია, ხელი შეუწყოს მოსწავლეების კრიტიკული აზროვნებისა და პრობლემების გადაჭრის უნარების განვითარებას მრავალფეროვნების, საერთაშორისო აზროვნების, ცნობისმოყვარეობისა და ახალი აღმოჩენების მიმართ  სიყვარულის გაღვივებასთან ერთად.

IB პროგრამების კურსდამთავრებულებს შესაძლებლობა აქვთ სწავლა საუკეთესო საერთაშორისო უნივერსიტეტებში გააგრძელონ და მოიპოვონ სრული ან ნაწილობრივი დაფინანსება. IB-ის სადიპლომო პროგრამაზე მოპოვებული მაღალი შედეგები მოსწავლეებს მსოფლიოს არაერთ უნივერსიტეტსა და კოლეჯში მინიმუმ ერთწლიანი სასწავლო კრედიტის მოპოვების შესაძლებლობას აძლევს. 

IB-ის დიპლომი აღიარებულია განათლების სამინისტროს მიერ, რაც მოსწავლეებს საქართველოს უნივერსიტეტებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობასაც აძლევს.

MYP - საბაზო საფეხურის პროგრამა (6-10 კლასები)

MYP-ის მიზანია მოსწავლეებს გაუღრმავოს აკადემიური ცოდნა თითოეულ საგანში, მათ შორის ძირითად საგნებში მოსწავლეების მცირე ჯგუფებად დაყოფისა და დიფერენცირების სტრატეგიების გამოყენების გზით. 

თითოეული საგნის სწავლების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სამიზნე უნარების განვითარებას, რომლებიც მოსწავლეებს სამომავლო განათლების პროცესსა და სასწავლო ოთახებს მიღმა წარმატების მიღწევაში დაეხმარება.

მოსწავლეთა სათემო სერვისებსა და მოხალისეობრივ აქტივობებში ჩართულობა MYP-ის აუცილებელი კომპონენტია.  საბაზო საფეხურზე მოსწავლეები ჩართულნი არიან ინდივიდუალურ ან ჯგუფურ პროექტში, რომელიც მიმართულია მოსწავლეების მიერ სკოლაში ან ადგილობრივ თემში არსებული გამოწვევების იდენტიფიცირებისა და მათი გადაჭრის გზების მოძებნისკენ.

MYP-ის დამამთავრებელ მეათე კლასში მოსწავლე ქმნის პერსონალურ პროექტს, რომლის მომზადებისთვისაც ის იყენებს პროგრამის ფარგლებში ჩამოყალიბებულ ყველა უნარს, მიღებულ ცოდნას და კრეატიულად, შემოქმედებითად  წარმოაჩენს მათ ესეს, ხელოვნების ნიმუშის ან თვითგამოხატვის სხვა ფორმების საშუალებით.

მოსწავლეები, რომლებიც აკმაყოფილებენ საბაზო საფეხურის ყველა მოთხოვნას, მეათე კლასის დასასრულს იღებენ საბაზო საფეხურის პროგრამის დასრულების IB სერტიფიკატს.

DP - საშუალო საფეხურის სადიპლომო პროგრამა (11-12 კლასები)

საერთაშორისო ბაკალავრიატის სადიპლომო პროგრამა ორწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამაა, რომელიც მოსწავლეებს საუნივერსიტეტო ცხოვრებისათვის ამზადებს. პროგრამა მოსწავლეებს დამოუკიდებლად აზროვნების, პრობლემების კრეატიული გზებით გადაჭრისა და სწრაფად ცვალებად გლობალურ სამყაროში წარმატებით ადაპტაციის უნარებს უვითარებს. ჰოლისტური განვითარების მიდგომით, მოსწავლეები მათ გარშემო არსებულ სამყაროს კვლევისა და  კრიტიკული ანალიზის გზით შეისწავლიან.

საგნობრივი ჯგუფების მრავალფეროვანი შემოთავაზებიდან მოსწავლე, საკუთარი ინტერესებისა და სამომავლო პროფესიის შესაბამისად, სადიპლომო პროგრამის კოორდინატორთან და საუნივერსიტეტო მრჩეველთან ერთად ირჩევს საგნებს, რომლებსაც ორი წლის განმავლობაში სწავლობს. მეთორმეტე კლასში, საერთაშორის ბაკალავრიატის ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გარე გამოცდების წარმატებით გადალახვის შემდეგ, მოსწავლე იღებს საერთაშორისო ბაკალავრიატის დიპლომს. 

საგნობრივი ჯგუფების გარდა, პროგრამა მოიცავს  სამ სავალდებულო საგანს, რომელთა წარმატებით გადალახვაც ასევე გახლავთ დიპლომის აღების წინაპირობა:

  1. Theory of Knowledge ანუ ცოდნის თეორიის საგნის ფარგლებში მოსწავლეები ცოდნის ფენომენს შეისწავლიან და აანალიზებენ, თუ საიდან ვიცით ის, რაც ვიცით და როგორ უკავშირდება თითოეული დისციპლინის ფარგლებში მიღებული ცოდნა ერთმანეთსა და რეალურ სამყაროს. 

  2. Extended Essay - ამ საგნის ფარგლებში მოსწავლეები ქმნიან კვლევით ნაშრომს, რომელიც მოსწავლეებს უნივერსიტეტში ჩაბარებამდე ამზადებს დამოუკიდებელი მუშაობისათვის. 

  3. Creativity, Activity, Services-ის საგნის ფარგლებში მოსწავლეები ერთვებიან მრავალფეროვან სავალდებულო კლასგარეშე აქტივობებში, მათ შორის, თავად აორგანიზებენ თემის განვითარებაზე მიმართულ პროექტებს, საქველმოქმედო და კრეატიულ ღონისძიებს. 

 

დამატებითი ინფორმაცია საერთაშორისო ბაკალავრიატის პროგრამების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ აქ:

https://www.ibo.org/programmes/

 

British-Georgian Academy is a candidate school* for the International Baccalaureate (IB) Middle Years Programme (MYP) and for the Diploma Programme (DP) and pursuing authorization as an IB World School.

IB World Schools share a common philosophy—a commitment to improve the teaching and learning of a diverse and inclusive community of students by delivering challenging, high quality programmes of international education that share a powerful vision.**

*Only schools authorized by the International Baccalaureate can offer any of its four academic programmes: the Primary Years Programme (PYP), the Middle Years Programme (MYP), the Diploma Programme or the Career-related Programme (CP). Candidate status gives no guarantee that authorization will be granted. For further information about the IB and its programmes, visit www.ibo.org