აკადემიური პროგრამები

საშუალო სკოლა

X-XII კლასები


ბრიტანულ-ქართული აკადემიის სამივე საფეხურის აკადემიური პროგრამა მჭიდროდაა დაკავშირებული; თითოეული ეტაპის დასრულების შემდეგ, მოსწავლეებს შემდეგ ეტაპზე სწავლის გაგრძელების მაღალი მზაობა გააჩნიათ. სწავლის უწყვეტი და დინამიკური პროცესი ბრიტანულ-ქართული აკადემიის მოსწავლეების წარმატების ერთ-ერთი საწინდარი და სკოლის მდგრადი განვითარების უმთავრესი კომპონენტია.

მოსწავლეები საფუძვლიანი საბაზო განათლებით საშუალო სკოლაში ახალი, კომპლექსური გამოწვევების წინაშე დგებიან. ჩვენი აკადემიური გუნდი ზრუნავს მოსწავლეების როგორც ინდივიდუალური, ისე ჯგუფური მუშაობისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების გამომუშავებაზე, სამეცნიერო ინტერესის გაღვივებასა და კრიტიკული აზროვნების განვითარებაზე. სწავლების პროცესში დიდი ყურადღება ეთმობა პრაქტიკულ სამუშაოებს, რაც მოსწავლეების თეორიული ცოდნის რეალიზებას უწყობს ხელს. აკადემიური კომპეტენციის განვითარებასთან ერთად, ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ ხელი შევუწყოთ მოსწავლეებში დამოუკიდებლობის, პროდუქტიულობისა და თავდაჯერებულობის განვითარებას. ბრიტანულ-ქართულ აკადემიის საშუალო სკოლის სასწავლო პროგრამა მოსწავლეებს უვითარებს ყველა იმ უნარ-ჩვევას, რაც მათ წარმატების მიღწევისთვის ესაჭიროებათ როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის საშუალო სკოლის საგნობრივი პროგრამები ეფუძნება საქართველოს ეროვნულ სასწავლო გეგმას. ამასთანავე, აკადემია დამოუკიდებლად განსაზღვრავს სწავლების სპეციფიკას, მეთოდოლოგიასა და სტრატეგიას.