აკადემიური პროგრამები

საბაზო სკოლა

VI-X კლასები

Cambridge Lower Secondary (6-8 კლასები)

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის საბაზო პროგრამა ეფუძნება Cambridge Lower Secondary-ის საერთაშორისო კურიკულუმს, რომელიც მოსწავლეებს აძლევს საშუალებას განსაკუთრებულად განივითარონ ცოდნა და უნარები მათემატიკაში, სოციალურ, საბუნებისმეტყველო და კომპიუტერულ მეცნიერებებში. საგანგებო ყურადღება ექცევა ინგლისურის, როგორც მეორე ენის შესწავლას.

Cambridge Lower Secondary - Cambridge Primary-ის იდეალური გაგრძელებაა და მას მსოფლიოს 130-ზე მეტ ქვეყნის თითქმის 2300 სკოლა იყენებს.

ბრიტანულ-ქართული აკადემიის საბაზო საფეხურის პროგრამა გვთავაზობს ბუნებრივ პროგრესიას დაწყებითი საფეხურიდან და მოსწავლეს აძლევს სწორედ იმ ცოდნასა და უნარებს, რომლებიც საჭიროა შემდგომი საგანმანათლებლო პროგრამების ასათვისებლად. კურიკულუმი მოქნილია, რაც საშუალებას იძლევა, სასწავლო გეგმა მოერგოს ქართულ რეალობასა და კულტურას, მაგრამ ამასთანავე, შეინარჩუნოს საუკეთესო საერთაშორისო სტანდარტი. 

საბაზო საფეხურის პროგრამის მიმდინარეობისას, მოსწავლეების ცოდნა და განვითარება მოწმდება Cambridge Lower Secondary-ის შეფასების მეთოდოლოგიით. მოსწავლის აკადემიური პროგრესის შეფასება საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებს ეფუძნება.